กิจกรรม
    

การประชุมคณะทำงาน ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช:(อ้อย) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและนำตาลทราย (อพ.สธ. สอน.) ครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น.
นำโดย นาย เอกภัทร  วังสุวรรณ รองเลขาธิการ และคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย