กิจกรรม
    

การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยพันธุ์หลัก และแจกอ้อยพันธุ์ดี วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ดำเนินงานโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการ และคณะผู้บริหารของ สอน. ร่วมเป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช:อ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี