กิจกรรม
    

การอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน “อุทยานการเรียนรู้ด้านอ้อยและเทคโนโลยีการจัดการแปลงอ้อย” แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช:(อ้อย)   
อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 29 มิถุนายน 2561

   โดยมีกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย สามาคมชาวไร่อ้อยเขื่อนป่าสัก-สระบุรี ร่วมเข้ารับการอบรมในครั้งนี้