กิจกรรม
    

กิจกรรมการแจกอ้อยพันธุ์ดีแก่เกษตรกรชาวไร่ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 17 และ 30 พฤษภาคม 2561 
ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช:(อ้อย) อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี