กิจกรรม
    

การศึกษาดูงาน คณะอาจารย์ และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 21 มกราคม 2561
ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช:(อ้อย) อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี