กิจกรรม
    

กิจกรรมจัดนิทรรศการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช:(อ้อย) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
"ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น" ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 โดยมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก