กิจกรรม
    

          เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 โครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพันธุ์พืช:อ้อย ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการศูนย์รวบรวมพันธุ์อ้อย โดยศึกษาดูงานอุทยานการเรียนรู้ด้านอ้อย ซึ่งแสดงพันธุ์อ้อยจำนวน 100 พันธุ์ ศึกษาเกี่ยวกับพันธุกรรมด้านอ้อย มีนักเรียนเข้าดูงาน 200 คน จากโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม และโรงเรียนบ้านโป่งเก้ง ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)