... กิจกรรม

   
   

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 ร่วมกับเทศบาลอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จัดอบรมกลไกการขับเคลื่อนและดำเนินโครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ(อพ.สธ) โดย ศอภ. 1 รับหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงให้ สท.หนองแค ซึ่งถือเป็นหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริเช่นกัน

 

   
   

กิจกรรมการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยพันธุ์หลัก และแจกอ้อยพันธุ์ดี วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ดำเนินงานโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

   
   

กิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อย สมาชิกกลุ่มการเรียนรู้ ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อย ประจำปี 2563 สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยอ่างทอง สังกัดศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563
 ณ สมาคมชาวไร่อ้อยลพบุรี อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

 

   
   

กิจกรรมอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน “อุทยานการเรียนรู้ด้านอ้อยและเทคโนโลยีการจัดการแปลงอ้อย” แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 

   
   

กิจกรรมอบรมและถ่ายทอดความรู้ เรื่องพันธุ์อ้อย การบริหารจัดการแปลงอ้อยและประโยชน์จากอ้อย เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2562

 

   
   

กิจกรรมการแจกอ้อยพันธุ์ดีแก่เกษตรกรชาวไร่ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 17 และ 30 พฤษภาคม 2561 
 

 

   
   

กิจกรรมการสัมมนานำเสนองานวิจัยในโครงการปรับปรุงพันธุ์อ้อยลูกผสมชุด CSB เมื่อวันที่ 16-18 มกราคม 2562 

 

   
   

กิจกรรมการศึกษาดูงานของ คณะอาจารย์ และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561

 

   
   

การประชุมคณะทำงาน ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช:(อ้อย) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและนำตาลทราย (อพ.สธ. สอน.)
ครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561

 

   
   

กิจกรรมจัดนิทรรศการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช:(อ้อย)
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี "ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น" ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม พ.ศ.2560

 
 

... ข้อมูลพันธุกรรมอ้อยในประเทศและต่างประเทศ ... การวินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูอ้อย

   
ข้อมูลพันธุกรรมอ้อยในประเทศและต่างประเทศ สอน.คลิกที่นี่


การวินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูอ้อย สอน.คลิกที่นี่