กิจกรรม
กิจกรรมการจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้  
กิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน  
แจกอ้อย  
อบรมเกษตรกร วังม่วง  
กิจกรรมการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยพันธุ์หลัก  
การประชุมคณะทำงานโครการอนุรักษ์ฯ  
กิจกรรมการสัมมนานำเสนองานวิจัยในโครงการปรับปรุงพันธุ์อ้อยลูกผสมชุด CSB  
กิจกรรมอบรมและถ่ายทอดความรู้ เรื่องพันธุ์อ้อย การบริหารจัดการแปลงอ้อยและประโยชน์จากอ้อย  
กิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อย สมาชิกกลุ่มการเรียนรู้ ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อย ประจำปี 2563 สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยอ่างทอง สังกัดศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ส  
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 ร่วมกับเทศบาลอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จัดอบรมกลไกการขับเคลื่อนและดำเนินโครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ(อพ.สธ) โดย ศอภ. 1 รับหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงให้ สท.หนองแค ซึ่งถือเป