... กิจกรรม

   
   

การจัดอบรมโครงการศูนย์รวบรวมพันธุ์อ้อย

          เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 โครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพันธุ์พืช:อ้อย ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการศูนย์รวบรวมพันธุ์อ้อย โดยศึกษาดูงานอุทยานการเรียนรู้ด้านอ้อย ซึ่งแสดงพันธุ์อ้อยจำนวน 100 พันธุ์ ศึกษาเกี่ยวกับพันธุกรรมด้านอ้อย มีนักเรียนเข้าดูงาน 200 คน จากโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม และโรงเรียนบ้านโป่งเก้ง ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)

 

   
   

ศึกษาดูงาน

          เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย ภาคที่ ๑ สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม จํานวน ๑๖ คน ได้เข้าศึกษาและดูงาน ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ.คลองไผ่ เพื่อนําความความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน การดําเนินงานของหน่วยงานและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพันธุ์พืช:อ้อย ที่ อําเภอวังม่วง จังหวัด สระบุรีต่อไป

 

   
   

แจกพันธุ์อ้อย​
          ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพันธุ์พืช:อ้อย ได้ดําเนินการแจกพันธุ์อ้อยตามโครงการส่งเสริมการ ปลูกอ้อยพันธุ์ดีแก่ชาวไร่อ้อยรายเล็ก เป็นประจําทุกปี เพื่อแจกให้กับชาวไร่อ้อยที่สังกัดสมาคมกลุ่มชาวไราอ้อย และโรงงานน้ําตาล

 

... ข้อมูลพันธุกรรมอ้อยในประเทศและต่างประเทศ ... การวินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูอ้อย

   
ข้อมูลพันธุกรรมอ้อยในประเทศและต่างประเทศ สอน.คลิกที่นี่


การวินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูอ้อย สอน.คลิกที่นี่